Lietošanas Nosacījumi

Sertifikātu drukātavas jeb vietnes CovidID.lv lietošanas nosacījumi

1. VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI
1.1. Vietne www.CovidID.lv (turpmāk – Vietne) pieder SIA “Viens Metriņš”, Reģ.Nr. 4020333074 (turpmāk – Pakalpojuma sniedzējs).
Vietnes saturu, datus un pakalpojumus nodrošina Pakalpojuma sniedzējs.
Jūs varat piekļūt šai vietnei un to izmantot, ja piekrītat, ka šeit noteiktie noteikumi ir juridiski saistoši. Ja nepiekrītat, ka šie noteikumi ir Jums saistoši, lūdzu neizmantojiet Pakalpojuma sniedzēja Vietni.
1.2. Vietne paredzēta izmantošanai tikai tiem lietotājiem, kas saņēmuši Latvijas Republikas izdotu un apstiprinātu pārslimošanas vai potēšanas derīgu sertifikātu.
1.3. Ja lietojat Vietni kāda cita vārdā:
(a) tad šie noteikumi attiecas uz Jūsu izmantošanas sesiju;
(b) Jūs esat atbildīgs par lietošanas nosacījumu ievērošanu;
(c) iespēju robežās Jums jāinformē attiecīgā persona kuras vārdā Jūs izmantojat Vietni par tajā veiktajām darbībām un atbilstību lietošanas nosacījumiem.

2. NOSACĪJUMU MAIŅA
2.1. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības veikt izmaiņas lietošanas nosacījumos jebkurā laikā nebrīdinot iepriekš par to lietotāju. Lietotājam pašam ir pienākums sekot līdzi lietošanas nosacījumu izmaiņām jau no pirmās Vietnes lietošanas reizes.

3. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS
3.1. Pakalpojuma sniedzējam pieder visas intelektuālā īpašuma tiesības uz informāciju, kas atspoguļota Vietnē.
3.2. Jums ir tiesības izmantot Vietnē pieejamos materiālus tikai lietošanas nosacījumos paredzētājos gadījumos un tikai ar Pakalpojuma sniedzēja rakstisku atļauju.

4. TREŠO PUŠU LIETOTNES
4.1. Pakalpojuma sniedzējs neveic trešo pušu lietotņu monitoringu un neatbild par to piedāvāto pakalpojumu integritāti vai drošumu. Mēs nenesam nekādu atbildību par trešo pušu lietotnēm vai aplikācijām.
4.2. Vietnē norādītie trešo pušu lietotņu zibenstakas vai citas atsauces uz tām nekāda veidā nesasaista Pakalpojuma sniedzēju ar tām.

5. ATBILDĪBA

5.1. Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību par to, ka tā sniegtais pakalpojums var būt īslaicīgi nepieejams.
5.2. Jūs akceptējat to, ka Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, izmaksām vai izdevumiem, kas tiešā vai netiešā veidā radušies saistībā ar Pakalpojuma sniedzējā Vietnes lietošanu vai pakalpojumu lietošanu un to izpildi.
Izņēmums ir gadījumi, kad tos nav iespējams izslēgt ar likumu – krāpniecība, bojājumi vai citi zaudējumi, kas radušies Pakalpojuma sniedzēja nolaidības dēļ un kas nav izslēdzami zem Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumiem.
Tas nozīmē to, ka Pakalpojuma sniedzējs nenes nekādu atbildību Jūsu vai citas puses kura izmanto pakalpojumus vai Vietni Jūsu puses interesēs par:
(a) jebkādā veida financiāliem zaudējumiem vai nespēju veikt saistības mūsu puses dēļ;
(b) jebkādā veida biznesa vai personīgos zaudējumus, kas radušies lietojot Pakalpojuma sniedzēja pakalpojumus vai Vietni;
(c) jebkāda veida citi zaudējumi, kas radušies Pakalpojuma sniedzēja nolaidības dēļ un vai deleģēto tiesību pārkāpuma dēļ, kā arī trešo pušu darbību vai bezdarbības dēļ.
5.3. Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par kavētu vai kā citādi aizturētu pakalpojumu, ja:
(a) tas bijis tehnisku vai kādu citu iemeslu dēļ, neatkarīgi no pakalpojuma sniedzēja;
(b) tas noticis notikumu dēļ, kas bijuši ārpus Pakalpojuma sniedzēja varas.
5.4. Pakalpojuma sniedzējs nenes atbildību par trešo pušu radītiem zaudējumiem lietojot tā pakalpojumus vai Vietni.

6. GARANTIJA
6.1. Garantija ir spēkā uz produkta, kas nonācis pie Jums piegādēs ceļā un ir bojāts vai nav nolasāms tā saturs.
6.2. Augstāk minētā gadījumā Jums ir tiesības pieteikties uz atkārtotu pakalpojuma veikšanu samērīgā termiņā caur e-pastu info@covidid.lv.
6.3. Pēc pakalpojuma veikšanas un nebojātā produkta piegādes Pakalpojuma sniedzējs negarantē tā darbību vai lasīt spēju.

7. NOBEIGUMS
7.1. Ja, kādi no augstāk minētājiem nosacījumiem ir ārpus likuma tvēruma vai uzskaitāmi kā pretlikumīgu vai kā citādi neīstenojami tad attiecīgi pārējie noteikumi būs pilnā spēkā.

7.2. Pakalpojuma sniedzējam ir tiesības nodot savus pienākumus vai pakalpojumus trešajām pusēm, ja tas nepaciešams pakalpojuma izpildei, ja tam piekrīt rakstiski.
7.3. Jūsu pakalpojuma izpilde un Vietne tiek pārvaldīta atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas likumiem.
7.4. Lai sazinātos ar Pakalpojuma sniedzēju neskaidrību gadījumā, lūdzam izmantoto e-pasta adresi info@covidid.lv.